Петиція української футбольної громадськості до FARE та FIFA на захист українських історичних символів

Динамо Київ 28 Вересня, 13:51 5226
Петиція української футбольної громадськості до FARE та FIFA на захист українських історичних символів
Петиція За виключення з переліку образливих та дискримінаційних символів ФАРЄ прапору ОУН-УПА, банерів із зображенням С.Бандери та Р.Шухевича, а також геральдичного знаку «Галицький лев»

Незважаючи на те, що вчора організація FARE, до якої так безапеляційно прислухається FIFA, від гріха подалі, видалила зі свого сайту методичний матеріал, в якому ведеться перелік заборонених символів, знаків тощо, українські вболівальники вирішили йти до кінця у питанні захисту власної історії, культури та духовності. Як наслідок, було вирішено направити до секретаріатів двох організацій наступний документ:

.

Виконавчому директору 
«Футбол проти расизму в Європі»
Піару Поваре,
Копія:
Президенту Міжнародної федерації футболу
Йозефу Блаттеру

Згідно інформації, яка розміщена на сайті «Футбол проти расизму в Європі» (ФАРЄ), в буклеті, що містить образливі та дискримінаційні символи, значаться: червоно-чорний прапор (прапор ОУН-УПА), банери із зображенням Степана Бандери та Романа Шухевича, а також геральдичний знак «Галицький лев», який підписаний як символ 14-ї гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина».

Ми вважаємо, що ФАРЄ було невірно поінформовано та введено в оману заангажованим та упередженим підходом осіб, які мають особисте негативне ставлення до перелічених історичних постатей, що і стало причиною включення вище вказаних символів та постатей до списку заборонених.
Варто зазначити, що:
Під час Нюрнберзького трибуналу, який давав оцінку і виносив вирок злочинам нацизму та їх організаторам, ОУН і УПА не були включені до переліку організацій та структур, що співпрацювали з гітлерівським режимом, отже, прив’язувати ці структури та їх керманичів до нацизму є, з правової точки зору, недоцільно.

На міжнародному рівні в жодній державі Світу не було на офіційному рівні засуджено дії ОУН і УПА, як не було засуджено Степана Бандеру і Романа Шухевича.
За українським законодавством керівників українського визвольного руху та структури ОУН і УПА визнано борцями за незалежність України. Це вказано в чинному нині Указі третього президента України Віктора Ющенка. 

Галицький лев – Золотий лев з трьома коронами в середині трикутного щита на синьому тлі. Цей лев ніби то є частиною символіки дивізії «Галичина». Цей геральдичний символ насправді є нічим іншим, як гербом Галицько-Волинського князівства.
Зазначена символіка не перебуває в Україні в списку заборонених, так само вона не є забороненою в інших державах і, з точки зору європейського права, не відноситься до нацистських символів.

Визначаючи ці символи забороненими, ФАРЄ порушує принципи міжнародного права ООН Пункту 3 «Невтручання  у справи, які є внутрішньою компетенцією держав», та Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права ООН, який гарантує право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів та право на вільне вираження  свого погляду.

З огляду на вищенаведені факти, просимо Вас прибрати вказану символіку з переліку образливих та дискримінаційних символів ФАРЄ, створеному за результатами моніторингу ФАРЄ, у зв’язку з недоцільністю та правовою необґрунтованістю.

Англомовна версія

Petition
Against inclusion to the FARE list of offensive and discriminatory symbols of the flag of OUN-UPA, banners with pictures of Stepan Bandera and Roman Shukhevych and heraldic symbol “Galicia Lion”

To the Chief executive of FARE, 
Piara Poware,

To the President of International Federation 
of Association Football
Joseph Blatter


Further to the information posted on the website of the Football Against Racism in Europe (FARE) the booklet containing offensive and discriminatory signs includes the red and black flag (flag of Organization of Ukrainian Nationalists), portraits of Stepan Bandera and Roman Shukhevych and Galician lion, which is said to be a symbol of  the 14 Nazi  SS Division “SS Galicia”.

We believe that FARE was incorrectly informed and misled by a particularly biased and prejudiced opinion of the people, who have personal negative attitude to the abovementioned historical figures, and this was the main reason for the inclusion of these symbols and figures to the list of prohibited.

It should be noted that:

During the Nuremberg Tribunal, which assessed and judged Nazism crimes and its organizers, the OUN and UPA were not included to the list of organizations and agencies that collaborated with the Nazi regime, thus tying these structures and their leaders to Nazism is irrelevant from a legal point of view.

On the international level no country has officially convicted OUN and UPA, likewise Stepan Bandera and Roman Shukhevych.

Under Ukrainian law the leaders of the Ukrainian liberation movement and the subunits of the OUN and UPA are acknowledged as the fighters for the independence of Ukraine. It is stated in the current Decree by the third president of Ukraine Viktor Yushchenko.

“Galician Lion” is represented as a gold lion with three crowns in the middle of the triangular shield on a blue background. Supposedly this lion is a part of the symbols of the “Galicia” Division. In fact, it is nothing else but the emblem of Galicia-Volyn principality.

The afore mentioned symbols are not in the list of prohibited in Ukraine, so as are not prohibited in other states and in terms of European law are not applied to Nazi symbols.

Recognizing these symbols as prohibited FARE violates the third principle of the UN International Law «not to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state », and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights of the United Nations, which guarantees «the right to hold opinions without interference» and «the right to freedom of expressions».

Taking into consideration the foregoing, we would be grateful if you take the aforesaid symbols off the FARE list of offensive and discriminatory symbols, composed by results of FARE monitoring, in view of irrelevance and legal groundlessness.

Посилання: https://docs.google.com/forms/d/12smmopTP5v2992ii_Zlay3-AF1KhEj88OLUrZ31aMNw/viewform?edit_requested=true